Instituto Galego de Promoción Económica
Requirimentos de emenda de documentación: Información detallada do requirimento
 
Consulta da documentación
 
Nesta páxina poderá consultar a documentación concreta que debe vostede presentar no prazo de dez días hábiles contados dende a publicación no DOG dos requirimentos de emenda das solicitudes presentadas.

A documentación deberase presentar no rexistro xeral dos servizos centrais do Igape, nas oficinas territoriais do Igape ou por calquera dos medios establecidos no art. 38.4 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, en orixinal ou copia cotexada, ou en copia simple. No caso de presentar en copia simple, a persoa solicitante ou representante deberá cubrir o formulario de Emenda ao Requirimento, que pode vostede descargar pulsando ««« AQUI »»» , que inclúe a declaración de que as copias constitúen unha reprodución exacta dos orixinais, que constan na sede do solicitante a disposición do Igape.

Para acceder á información detallada do seu requirimento de emenda debe vostede coñecer o NIF da empresa e un dos seguintes códigos:
  • Código IDE da solicitude: Código alfanumérico de 40 díxitos impreso na instancia de solicitude presentada no Igape
  • Código de acceso:
  • Este código ten o formato seguinte: ABCD-9876 (4 letras e catro números que son distintos para cada expediente) obtido a través do servizo de asistencia técnica do Igape.
Escriba a continuación o seu NIF e o código axeitado.
 
 
Datos necesarios para a búsqueda do documento
 
NIF:
Acceso mediante:
IDE: - - - -   C.C.:
CÓDIGO:    (Formato ABCD-9876)